محصولات گروه بازرگانی همیار

لینک به ما
فرم نظرسنجی مشتری
فرم نظرسنجی مشتری
تاریخ نظرسنجی :
کیفیت محصولات :
                   
زمان تحویل محصولات :
                   
کیفیت پاسخگویی به درخواست شما :
                   
کیفیت رسیدگی به شکایات :
                   
کیفیت خدمات و پشتیبانی فنی :
                   
زمان خدمات و پشتیبانی فنی :
                   
نحوه پرداخت خسارت :
                   
قیمت محصولات در مقایسه با محصولات مشابه :
                   
نحوه آشنایی با شرکت و محصولات BKT
نحوه آشنایی با شرکت و محصولات :


پیشنهادات و انتقادات تکمیلی
لصفآ پیشنهادات و اننتقادات خود را در اینجا مطرح کنید :
* نام و سمت تکمیل کننده :
ارزیابی
این قسمت توسط کارشناس تکمییل می گردد :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :