محصولات گروه بازرگانی همیار

لینک به ما
فرم رسیدگی به شکایات مشتریان
مشخصات تکمیل کننده فرم
* نام مشتری :
استان :
* تلفن تماس :
همراه :
* ایمیل :
نام و سمت تکمیل کننده :
مشخصات تایر
* تاریخ خرید :
* شماره سریال :
* سایز تایر :
* محصول را از چه طریقی تهیه نموده اید :
           
شرح شکایت
* لطفاً شکایت خود را مطرح کنید :
* نام و سمت تکمیل کننده :
نتیجه بررسی شکایت
این قسمت توسط شرکت تکمیل می گردد. :
محل ارسال عکس
عکس 1 :
عکس 2 :
عکس 3 :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :